АБД ал-ДЖАББАР б. Ахмад ал-Хамазанй (ум. в 1025 г.)
Lorem ipsum dolor sit amet.
ал-‘АББА̄СӢЙӮН (АББАСИДЫ)
‘АБД
Lorem ipsum dolor.
‘АБДАЛЛА̄Х б. ‘АББА̄С (619—686)
Lorem ipsum dolor.
‘АБДАЛЛА̄Х б. САБА’
АБӮ БАКР ас-СИДДӢК̣
Lorem ipsum dolor.
‘АБДУ (‘Абдо), Мухаммад (1849—1965)
Lorem ipsum dolor.
АБӮ ЙӮСУФ, Йа‘к̣ӯб б. Ибра̄хӣм ал-Кӯфӣ ал-Анс̣а̄рӣ